โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

  
โครงการออกหน่วยเชิงรุก เพื่อตรวจสุขภาพเท้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการ การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบรมหลักสูตรที่ 2 การฝึกซ้อมแผนสถานการณ์จำลอง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ประกาศโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ประกาศรายชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพยาบาลฟื้นฟูสภาพระยะสั้น 5 วัน

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงด้านอุปกรณ์สื่อส่งเสริมพัฒนาการ (การใช้ TEDA4I) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและคนพิการตำบลต้นธงชัย”

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ออกหน่วยเชิงรุก เพื่อตรวจสุขภาพเท้าสำหรับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้รับเชิญจากเทศบาลตำบลเกาะคา ในโครงการลานสร้างสุขผู้สูงอายุสุขภาพดีประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เปิดการอบรม พยาบาล IMC หลักสูตรเวชชารักษ์ ลำปาง สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาล 5 วัน

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ให้การต้อนรับ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่เข้ารับบริการด้านกายอุปกรณ์

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดํารงวิถีชีวิตอิสระของผูป่วยพิการ (Independent Living) ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดำรงวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ประจำเดือน เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ที่เข้ารับประกาศเกียรติคุณ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมคลินิก Falling จะได้รับโปรแกรมการคัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้ม ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม  >

  
เข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม  >

  
จัดอบรมการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายใต้โครงการการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130