โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

การดำรงวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ประจำเดือน มกราคม 2564

  2021-02-23   ดาริกา  นาเกลือ

ทางหอผู้ป่วยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย หลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้วจึงมีแนวคิด ทำกิจกรรมโดยที่ผู้ป่วย เป็นผู้เสนอกิจกรรมต่างๆ โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ช่วยเหลือฯ โดยกิจกรรมต่างๆ จะมีการเว้นระยะห่างทางสังคมและใส่หน้ากาก เพื่อตอบสนองนโยบายฯ กิจกรรมเด่นประจาเดือนมกราคม ได้แก่ กิจกรรมทำขนม บัวลอย ฝึกการประกอบอาชีพ ชื่อกิจกรรม ออกกำลังกาย เพิ่มความเข็งแรงกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ชื่อกิจกรรม โยนบอล ฝึกความแม่นยำ ฝึกกล้ามเนื้อ รวมถึงประโยชน์ต่างๆอีกมากมายต่อผู้พิการและผู้ดูแล อีกทั้งได้รับความพึงพอใจจากผู้ป่วยและผู้ดูแล 99.33%


1 2 3 4 5 6

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130