โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยทีมภารกิจด้านการพยาบาล เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพ ในโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการฟื้นฟูสภาพสำหรับพยาบาล

  2021-02-23   ดาริกา  นาเกลือ

จัดโดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลน่านร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีกลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดน่านเข้าร่วมอบรม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความรู้ด้านการฟื้นฟูสภาพในการดูแลผู้ป่วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลน่าน ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564


1 2 3 4 5 6 7 8 9

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130