โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้รับเชิญจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

  2022-01-17   ดาริกา  นาเกลือ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยทีมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ประกอบด้วย นักกิจกรรมบำบัด และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ได้รับเชิญจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นวิทยากรในกิจกรรมฝึกภาษาและกล้ามเนื้อพัฒนาคุณภาพจิต เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยวเด็กพิการ จังหวัดพะเยา ในโครงการ การพัฒนาอาชีพทำอาหารให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเด็กพิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564


1 2 3 4 5 6 7 8

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130