โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

การดำรงวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ประจำเดือน เมษายน 2565

  2022-05-18   ดาริกา  นาเกลือ

งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ณ หอผู้ป่วยใน เพื่อเพิ่มทักษะด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย หลังจากออกจากโรงพยาบาลไป จึงจัดให้มีทำกิจกรรมให้ผู้ป่วยเป็นผู้เสนอกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ช่วยเหลือฯ และกิจกรรมต่างๆ มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและใส่หน้ากาก ล้างมือ กิจกรรมเด่นประจำเดือน คือ กิจกรรม 2 อันดับแรก ดังนี้ 1. บิงโก 2. ร้องเพลง 3.ทำอาหาร แต่ละกิจกรรมเน้นการฝึกทักษะและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย และความพึงพอใจจากผู้ป่วยและผู้ดูแลต่องานบริการงานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต เท่ากับ 86.67%


1 2 3 4 5 6

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130