โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมแซม Breaker ของ Main Distribution Board (MDB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับ โรงจอดรถ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน 4 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาสแกนหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลลำดับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารฝึกกลืนปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศห้องคลังยา ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ขนาด 6.4 คิว จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อระบบเสียงห้องประชุมชั้น ๒ จำนวน ๑ ระบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเตียงไม้มาตรฐาน ชนิดเตี้ย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกยืน (TUGS Prone Stander) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวัดความดันสอดแขน เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงพร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสามารถแสดงคุณภาพการทำ CPR ได้ แบบครึ่งตัว โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจระบบดิจิทัลแบบสัมผัส โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (งานกายภาพบำบัด) จำนวน ๙ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Leased Line จำนวน 1 วงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์(งานกายภาพบำบัด) จำนวน 2 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมากำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดโต๊ะแต่งปูนพร้อมตะแกรงสแตนบริเวณพื้นล่างพร้อมปากกาจับงาน โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Broadband จำนวน 1 วงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าใช้บริการเก็บข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 สิทธิ์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำป้ายหน้าห้องตามหน่วยงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมแซมวงกบประตูและบานช่อง service จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์แบบพิมพ์ลายภายในลิฟต์อาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างเหมาทำป้ายข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาคัดลอกข้อมูล จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ถังดับเพลิงสารเหลวระเหย ชนิด NON CFC ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค อาคารผู้ป่วยใน ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อยา 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน ๕ รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาติดตามสถานะผู้ป่วย จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำฐานข้อมูล จำนวน 1 งาน
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทำแผ่นเสริมรองเท้าระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารภายในโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเตียงปรับระดับสำหรับฝึกยืนแบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสายคล้องบัตรสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายอักษรโลหะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๒๕ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อม้านั่งปรับระดับสำหรับเด็ก (ฺBenches and T-Seats) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน นข3008 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจกหน้าต่างและประตู อาคารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญใยสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจกหน้าต่างและประตูอาคารผู้ป่วยใน
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อที่กดแอลกอฮอล์แบบเท้าหยียบ จำนวน 23 อัน
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อในสัญญาAlcohol hand rub ๔๕๐ ml. จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาจำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดกายอุปกรณ์เสริมระดับเหนือเข่า จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศเเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจำนวนประมาณ 2,500 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Lease line โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Board Brand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการจำกัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกระดานหมุดฝึกความคล่องแคล่วในการทำงานของมือ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้ทากาวแบบบานเลื่อนพร้อมโต๊ะมีระบบดูดกลิ่นสารเคมี โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องช่วยพยุงแขน โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเข่า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตัดเย็บชุดผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมอาคาร จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบส่งคืน (พ.3101) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแฟ้มเวชระเบียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินระบบ MELD ลิฟต์ พร้องติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเดินสายสัญญาณระบบเรียกพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหลาติดตั้งฉากกั้นปรับสถานที่ New normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ L-S Suport จำนวน 3 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยเป็น Cohort Ward โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยเป็น Cohort Ward
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสารกรองสำหรับถังกรองน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 26 รายการ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยา 2 รายการ (Pregabalin 75 mg, Alfacalcidol 0.25 mcg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยา 1 รายการ (ฺBaclofen 10 mg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จํานวน ๑๒ รายการ โดยวธิเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563
ประกาศข้อมูลสาระคำคัญซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เลขครุภัณฑ์ 4120-001-001/20/60.1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย UTP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อระบบดูดฝุ่นขนาดใหญ่ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องมือสำหรับฝึกการทำงานของมือ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนโดยใช้ไฟฟ้า ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์แรงกดของฝ่าเท้าแบบยืนกับที่และแบบสวมใส่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก มือ ข้อมือ และนิ้วมือ แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า (Continuous passive motion : CPM for uper limps) 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ติดพื้นลิฟต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อยา 2 รายการ (Sodium phosphates enema 133 c.c. / Lubrication gel 50 g. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-001/49/60.1 ห้องทดลองเดิน อาคารกายอุปกรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนผง) 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างตัดเย็บชุดผู้ป่วย จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเข่า 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อม
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแฟ้มเวชระเบียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดรัม (Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดืิอน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130