โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์และเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 19 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตกแต่งผนัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 342,500 บาท
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงสวนแนวตั้ง 1 งาน
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 17,600 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน วงเงิน 12,500 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน วงเงิน 5,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงทัศนียภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตกแต่ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อม Breaker ของ Main Distribution Board (MDB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิดสำหรับโรงจอดรถ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาสแกนหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้อง P.V.C อาคารกายภาพบำบัด จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสาย ECG Cable จำนวน 1 เส้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศห้องคลังยา ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ฝึกยืน (TUGS Prone Stander) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเสียงห้องประชุมชั้น 2 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงไม้มาตรฐาน ชนิดเตี้ย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันสอดแขน เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงพร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อุปกรณ์ฝึกยืน (TUGS Prone Stand) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจระบบดิจิทัลแบบสัมผัส โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล จำนวนประมาณ 300 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสามารถแสดงคุณภาพการทำ CPR ได้ แบบครึ่งตัว โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์(งานกายภาพบำบัด) จำนวน 9 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโต๊ะแต่งปูนพร้อมตะแกรงสแตนบริเวณพื้นล่างพร้อมปากกาจับงาน โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์(งานกายภาพบำบัด) จำนวน ๒ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกยืน (TUGS Prone Stand) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค อาคารผู้ป่วยใน ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Leased Line จำนวน ๑ วงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Broadband จำนวน ๑ วงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล เวชชารักษ์ ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายหน้าห้องตามหน่วยงาน จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 1 สิทธิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนในเท้าเดี่ยว ข้อเข่าแบบ ๔ bar จำนวน ๑๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์แบบพิมพ์ลายภายในลิฟต์อาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมวงกบประตูและบานช่อง service จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นป้ายข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อยา 1 รายการ บ.นูฟาร์ม่า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคัดลอกข้อมูล จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทางและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค อาคารผู้ป่วยใน ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้อง จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตามสถานะผู้ป่วย จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูล จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาทำฉากกั้นทางเดิน Cohort Ward อาคารผู้ป่วยใน ชั้น ๑ และ ชั้น ๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำป้ายเซฟตี้ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายอักษรโลหะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารภายในโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทำแผ่นเสริมรองเท้าระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนกง 325 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบและซ่อมบำรุงรักษารักษาเครื่องมือรักษาด้วยการช่วยเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางกายภาพบำบัด จำนวน 9 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 10 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน นข 7008 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา ซื้อม้านั่งปรับระดับสำหรับเด็ก (ฺBenches and T-Seats) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา ซื้อเตียงปรับระดับสำหรับฝึกยืนแบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่กดแอลกอฮอล์แบบเท้าหยียบ จำนวน 23 อัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alcohol hand rub 450 ml จำนว 100 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจกหน้าต่างและประตู อาคารผู้ป่วยใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 37 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Alcohol hand rub 450 ml จำนวน 100 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หอพักพยาบาล 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตแผ่นพับงานกายอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร สถานที่ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้เสนอการราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จำนวน 9 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการอุปกรณ์เสริมระดับเหนือเข่า จำนวน 20 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้น้ำดื่มน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 3 ตู้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะกดารเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะกดารเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบ Tele-consult ผ่านแว่นตา AR จำนวน 1 ระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยพยุงแขน โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดานหมุดฝึกความคล่องแคล่วในการทำงานของมือ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต Board Brand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต Lease line โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจำนวนประมาณ ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเข่า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอาคาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(คลอรีนผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (ไขพาราฟิน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เจลอัลตร้าซาวด์ จำนวน 5 แกลลอน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นปรับสถานที่ New normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแฟ้มเวชระเบียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ L - S Support จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายสัญญาณระบบเรียกพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 325 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบส่งคืน (พ.3101)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยเป็น Cohort ward โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กา่รแพทย์ จำนวน 22 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กา่รแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กา่รแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินระบบ MELD ลิฟต์ พร้อมติดตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้อง Server
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมชุดควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(3 มิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการชนะราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการชนะราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Etoricoxib 90 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Pregabalin 75 mg,Alfacalcidol 0.25mcg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 1 รายการ (Baclofen 10 mg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เลขครุภัณฑ์ 4120-001-001/20/60.1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย UTP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแก้ไขท่อเมนระบายของเสียห้องน้ำห้องพิเศษ ๒ อาคารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแก้ไขท่อเมนระบายของเสียห้องน้ำพิเศษ 2 อาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 325 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฯ และสติ๊กเกอร์ติดพื้นลิฟต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 9 รายการ และสติ๊กเกอร์คัดกรอง จำนวน 30,000 ดวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงกั้นจราจรมีล้อ ขนาด(กxส)2x1เมตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบดูดฝุ่นขนาดใหญ่ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ จำนวน 1 โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือสำหรับการฝึกการทำงานของมือ 1เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก มือ ข้อมือ และนิ้วมือ แบบต่อเนื่องโดยไฟฟ้า (Continuous Passive Motion : CPM for uper limps) 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง ซื้อยาบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ พร้อมวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนผง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนโดยใช้ไฟฟ้า ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะกันกระแทก จำนวน 6 ผืน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องิเคราะห์แรงกดของฝ่าเท้าแบบยืนกับที่และแบบสวมใส่ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเซตอ่างบอล จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 ก.พ.- 30 เม.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดรัม (Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มแฟ้มเวชระเบียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเข่า 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บชุดผู้ป่วย จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130