โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ระบบขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วย
คนพิการที่มีมูลค่าสูง

*ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือระบบขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่มีมูลค่าสูงโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และทำตามขั้นตอนในคู่มือได้


1. คู่มือการใช้งานระบบขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง

2. ขั้นตอนการขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง

3. รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2565

4. ข้อบ่งชี้หมวดกายอุปกรณ์

5. ข้อบ่งชี้หมวดรถนั่งคนพิการ

6. ข้อบ่งชี้หมวดอุปกรณ์ช่วยการเดิน

7. ข้อบ่งชี้หมวดอื่นๆ

8. แบบประเมิน WC สำหรับเครือข่าย

9. ตัวอย่างหนังสือขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง


© 2565 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130