โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

เข็มมุ่ง

1. มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Sequalae of stroke), ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง (Sequalae of Spinal cord injury) และผู้สูงอายุ (Geriatric rehabilitation)

2. มุ่งเน้นความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ตามหลัก 3 P Safety (โดยเฉพาะการป้องกันการพลัดตกหกล้ม , ทีมเคลื่อนที่เร็วในการตอบสนองาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (RRT), ความพร้อมใช้เครื่องมือสำคัญ)

3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical innovation) โดยใช้หลักการ Lean

4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Data center, Smart hospital และ Seamless referค่านิยม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

1. พัฒนางานวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

2. จัดบริการและพัฒนาระบบด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของภาคเหนือ โดยรองรับความต้องการของผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ

3. พัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและแนวโน้มความต้องการของผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง