โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

คลินิกแก้ไขการพูด

Speech Therapy


           การสื่อสารกับบุคคลอื่นเป็นทักษะความสามารถที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนในการอยู่ร่วมกันในสังคม หากบุคคลใดก็ตามมีปัญหาทางด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการฟังเข้าใจภาษา ก็คงจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลผู้นั้นเป็นอย่างมาก

           งานแก้ไขการพูด โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 โดยให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ความผิดปกติทางภาษาและการพูดในเด็ก ได้แก่ พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า (developmental language disorder) พูดไม่ชัด (specific difficulties in producing sounds)เสียงผิดปกติ (voice disorders) พูดติดอ่าง (stuttering) การฟื้นฟูการได้ยิน (hearing impairment) ปากแหว่ง เพดานโหว่ (cleft lip and palate) ความผิดปกติทางภาษาและการพูดในผู้ใหญ่ ได้แก่ ภาวะเสียการสื่อความ(Aphasia) ภาวะพูดไม่เป็นความ (Dysarthria) ภาวะเสียการรู้ปฏิบัติด้านการพูด (Apraxia of Speech) เสียงผิดปกติ (voice disorders) ฟื้นฟูการได้ยิน (hearing impairment) โดยการประเมินและการฟื้นฟูความสามารถแต่ละกลุ่มโรคต้องใช้ทักษะและความชำนาญสูง และต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถสื่อสารได้ดีที่สุดตามศักยภาพของตน ส่งผลให้ผู้ป่วยในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได้รวดเร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการในต่างจังหวัด หรือที่กรุงเทพฯ สอดคล้องตามภารกิจและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เพื่อให้ผู้ป่วยและคนพิการได้เข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน ทันเวลาต่อไป
           1.1 พบแพทย์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก และแพทย์สั่งการบำบัดฟื้นฟูด้านการแก้ไขการพูด

           1.2 นำเอกสารใบสั่งการรักษาฟื้นฟูทางแก้ไขการพูดมาติดต่อ ที่อาคารกิจกรรมบำบัด ชั้น 1

           1.3 ลงทะเบียนและนัดหมายวัน – เวลารับบริการกับเจ้าหน้าที่

           1.4 รับบัตรนัดแก้ไขการพูด

           1.5 ผู้ป่วยเข้ารับบริการทางแก้ไขการพูด ตามวัน – เวลานัด


           2.1 แพทย์เจ้าของไข้ตรวจประเมิน และสั่งการบำบัดฟื้นฟูด้านการแก้ไขการพูด

           2.2 พยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยประสานงานแก้ไขการพูด เพื่อนัดหมายวัน – เวลารับบริการ

           2.3 ผู้ป่วยเข้ารับบริการแก้ไขการพูด ตามวัน – เวลานัด


           3.1 พบแพทย์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก และแพทย์สั่งการบำบัดฟื้นฟูด้านการแก้ไขการพูดแบบทางไกล

           3.2 นำเอกสารใบสั่งการรักษาฟื้นฟูทางแก้ไขการพูดมาติดต่อ ที่อาคารกิจกรรมบำบัด ชั้น 1

           3.3 นักแก้ไขการพูดให้การประเมินเบื้องต้น แล้วจึงลงทะเบียนและนัดหมายวัน – เวลารับบริการ

           3.4 รับบัตรนัดแก้ไขการพูด

           5.5 ผู้ป่วยรับบริการทางแก้ไขการพูดทางไกล ตามวัน – เวลานัด


           1. ควรมาก่อนเวลานัด 15 – 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการบริการ

           2. ผู้ดูแลควรอยู่กับผู้ป่วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ ทั้งนี้เพื่อเข้ารับโปรแกรมการฝึกต่อที่บ้านและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

           3. ผู้ดูแลควรเตรียมอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นของผู้ป่วยมาด้วยทุกครั้ง เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น

           4. หากผู้ป่วยมีอาการไอ เป็นไข้ น้ำมูก เจ็บคอ หรืออาการผิดปกติอื่น ๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้ง

           5. หากไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลานัด กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนทุกครั้ง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง