โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

           การสื่อสารกับบุคคลอื่นเป็นทักษะความสามารถ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนในการอยู่ร่วมกันในสังคม หากบุคคลใดก็ตามมีปัญหาทางด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการฟังเข้าใจภาษา ก็คงจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลผู้นั้นเป็นอย่างมาก


           งานแก้ไขการพูด โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 โดยมีบุคลาการที่ปฏิบัติงานด้านนี้คือ “นักแก้ไขการพูด” หรือปัจจุบันเรียกชื่อตามสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการผลเรือนว่า “นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย” ให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูด ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านคุณภาพเสียง เสียงแหบ เสียงผิดปกติ ผู้ป่วยเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้ากว่าวัย ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพูดไม่ชัด ผู้ป่วยพูดติดอ่าง พูดรัวเร็ว ผู้ป่วยหูหนวก หูตึง เป็นต้น โดยการประเมินและการฟื้นฟูความสามารถแต่ละกลุ่มโรคต้องใช้ทักษะและความชำนาญสูง และต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถสื่อสารได้ดีที่สุดตามศักยภาพของตน


           ในปัจจุบันงานแก้ไขการพูดมีนักแก้ไขการพูดให้บริการอยู่เพียง 1 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งแรกของโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และเป็นนักแก้ไขการพูดเพียงคนเดียวของจังหวัดลำปางในปี พ.ศ. 2561-2562 ส่งผลให้ผู้ป่วยในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได้รวดเร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการในต่างจังหวัด หรือที่กรุงเทพฯ


           นอกเหนือจากการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากภายในจังหวัดลำปางแล้ว งานแก้ไขการพูดมีแผนการในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการส่งต่อการให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วย ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่การให้บริการรวม 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี ซึ่งสอดคล้องตามภารกิจและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เพื่อให้ผู้ป่วยและคนพิการได้เข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน ทันเวลาต่อไป


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130