โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

คลินิกศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

บทบาทการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีด้านศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

           เป็นหน่วยงานให้บริการเฉพาะทางด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยการพิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการแต่ละราย ให้คำแนะนำการดัดแปลงการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับคนพิการ และการฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการต่างๆ           บุคคลที่มีข้อจำกัดหรือมีความพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เช่น คนพิการอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง คนพิการอัมพาตจากการบาดเจ็บไขสันหลัง คนพิการแขนขาขาด และเด็กสมองพิการ เป็นต้น


           1 . อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการแบบทั่วไป

                     - ที่ช่วยฝึกเดินแบบสี่ขาแบบพับไม่ได้ (Walker)

                     - ไม้เท้าอลูมิเนียม 1 ปุ่ม (One point cane)

                     - ไม้เท้าแบบสามขา (Tripod cane)

                     - ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม (Axillary crutches)

                     - ไม้ค้ำยันระดับแขน (Forearm crutches)

           2 . อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้แก่

                     - เครื่องช่วยฝึกเดินของเด็กชนิด 4 ล้อ พับได้ ชนิด Posterior (Posterior wheeled walker)

                     - รถนั่งคนพิการชนิดปรับให้เหมาะสมกับความพิการและขนาดของคนพิการแบบสำหรับเด็กที่ พิการทางสมอง (Unfoldable tilt in space wheeler)

                     - รถนั่งคนพิการสำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวระดับรุนแรง (Foldable tilt in space wheeler)

                     - รถนั่งคนพิการชนิดช่วยเหลือตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ (Foldable active wheelchair)

                     - รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ แบบเคลื่อนที่ได้โดยระบบไฟฟ้า (Basic motorized wheelchair)

                     - รถนั่งคนพิการแบบเคลื่อนที่ได้โดยระบบไฟฟ้า ชนิดปรับเอนนอนได้ (Reclining motorized wheelchair)

                     - รถนั่งคนพิการชนิดนั่งถ่ายและอาบน้ำได้ (Commode-shower wheelchair)

                     - รถนั่งคนพิการแบบปรับยืนได้ (Standing wheelchair)           3 . ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ

                     - ผู้รับบริการควรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิการรักษา และประวัติการเบิกอุปกรณ์ของตนเอง

                     - กรณีต้องการเบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ กรุณานำบัตรคนพิการมาด้วยทุกครั้ง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง