โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

1. คนพิการขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
1. ติดต่อจุดบริการเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิ


2. นั่งรอบริเวณจุดบริการผู้ป่วยนอก เพื่อรอซักประวัติ


3. รอพบแพทย์

2. ผู้ป่วยใหม่
1. ติดต่อจุดบริการเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิ


2. นั่งรอบริเวณจุดบริการผู้ป่วยนอก เพื่อรอซักประวัติ


3. รอพบแพทย์


4. ติดต่อจุดบริการผู้ป่วยนอก เพื่อทำการเคลียร์แฟ้ม


5. ถ้าไม่รับยา ให้ติดต่อที่จุดบริการ การเงิน เพื่อทำการชำระเงิน และติดต่อคลินิกที่รับบริการฟื้นฟู(ถ้ามี)


6. ถ้ามียา ให้ติดต่อที่จุดบริการเภสัชกรรม เพื่อคิดค่ายา


7. หลังจากนั้นจึงไปติดต่อจุดบริการ การเงิน เพื่อทำการชำระเงิน


8. ติดต่อจุดบริการเภสัชกรรม เพื่อรับยา

3. ผู้ป่วยนัดคลินิกฟื้นฟูฯ
1. ติดต่อจุดบริการเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิ


2. ติดต่อจุดบริการ การเงิน เพื่อทำการชำระเงิน


3. ติดต่อคลินิกที่รับบริการ

4. ผู้ป่วยนัดพบแพทย์
1. ติดต่อจุดบริการเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิ


2. นั่งรอบริเวณจุดบริการผู้ป่วยนอก เพื่อรอซักประวัติ


3. รอพบแพทย์


4. ติดต่อจุดบริการผู้ป่วยนอก เพื่อทำการเคลียร์แฟ้ม


5. ถ้าไม่รับยา ให้ติดต่อที่จุดบริการ การเงิน เพื่อทำการชำระเงิน และติดต่อคลินิกที่รับบริการฟื้นฟู(ถ้ามี)


6. ถ้ามียา ให้ติดต่อที่จุดบริการเภสัชกรรม เพื่อคิดค่ายา


7. หลังจากนั้นจึงไปติดต่อจุดบริการ การเงิน เพื่อทำการชำระเงิน


8. ติดต่อจุดบริการเภสัชกรรม เพื่อรับยา
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130