โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ขั้นตอนการมารับบริการ


1. คนพิการขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
1. ติดต่อจุดบริการเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิ


2. นั่งรอบริเวณจุดบริการผู้ป่วยนอก เพื่อรอซักประวัติ


3. รอพบแพทย์

2. ผู้ป่วยใหม่
1. ติดต่อจุดบริการเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิ


2. นั่งรอบริเวณจุดบริการผู้ป่วยนอก เพื่อรอซักประวัติ


3. รอพบแพทย์


4. ติดต่อจุดบริการผู้ป่วยนอก เพื่อทำการเคลียร์แฟ้ม


5. ถ้าไม่รับยา ให้ติดต่อที่จุดบริการ การเงิน เพื่อทำการชำระเงิน และติดต่อคลินิกที่รับบริการฟื้นฟู(ถ้ามี)


6. ถ้ามียา ให้ติดต่อที่จุดบริการเภสัชกรรม เพื่อคิดค่ายา


7. หลังจากนั้นจึงไปติดต่อจุดบริการ การเงิน เพื่อทำการชำระเงิน


8. ติดต่อจุดบริการเภสัชกรรม เพื่อรับยา

3. ผู้ป่วยนัดคลินิกฟื้นฟูฯ
1. ติดต่อจุดบริการเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิ


2. ติดต่อจุดบริการ การเงิน เพื่อทำการชำระเงิน


3. ติดต่อคลินิกที่รับบริการ

4. ผู้ป่วยนัดพบแพทย์
1. ติดต่อจุดบริการเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิ


2. นั่งรอบริเวณจุดบริการผู้ป่วยนอก เพื่อรอซักประวัติ


3. รอพบแพทย์


4. ติดต่อจุดบริการผู้ป่วยนอก เพื่อทำการเคลียร์แฟ้ม


5. ถ้าไม่รับยา ให้ติดต่อที่จุดบริการ การเงิน เพื่อทำการชำระเงิน และติดต่อคลินิกที่รับบริการฟื้นฟู(ถ้ามี)


6. ถ้ามียา ให้ติดต่อที่จุดบริการเภสัชกรรม เพื่อคิดค่ายา


7. หลังจากนั้นจึงไปติดต่อจุดบริการ การเงิน เพื่อทำการชำระเงิน


8. ติดต่อจุดบริการเภสัชกรรม เพื่อรับยา

คู่มือการให้บริการประชาชน
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง