โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ตารางเวลาคลินิกแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

กายภาพบำบัด

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

กิจกรรมบำบัด

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

แก้ไขการพูด

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

กายอุปกรณ์

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

ศูนย์สาธิตอุปกรณ์

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง