โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

รางวัลโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประชาสัมพันธ์ การรับรองการพัฒนาคุณภาพขั้นที่ 2 ของโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

รางวัลเลิศรัฐ จากผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งต่อด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระยะกลาง (Intermediate Care) ในจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ผ่านการการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ผ่านมาตรฐาน โรงพยาบาลสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สังกัดกรมวิชาการ) และได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting THAI SPOT COVID 2 PLUS

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ผ่านมาตรฐาน โรงพยาบาลสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สังกัดกรมวิชาการ) และได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting THAI SPOT COVID 2 PLUS

อ่านเพิ่มเติม  >

งานกิจกรรมบำบัด ที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องด้วยส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนโดยการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม  >

เข้าร่วมและรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

อ่านเพิ่มเติม  >

อ่านเพิ่มเติม  >

อ่านเพิ่มเติม  >

ร่วมส่งผลงานนำเสนอเรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

อ่านเพิ่มเติม  >

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง