โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ฐานข้อมูล IMC


ข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์


บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงด้านอุปกรณ์สื่อส่งเสริมพัฒนาการ (การใช้TEDA4I) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การประยุกต์เทคนิคการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล ฟื้นฟูสภาพระยะสั้น 5 วัน โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง