โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

งานการพยาบาล ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ

Rehabilitation Nurse


          โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้เริ่มเปิดการให้บริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่ปี 2561 ให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัย ประเมินความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเพื่อรับโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่างๆ ติดตามและประเมินผลการรักษา งานการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานร่วมกับแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ ในการให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วย เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความผิดปกติหรือมีโรคทางด้านร่างกาย ที่มีส่งผลทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันและสังคมได้ ทั้งนี้อาศัยหลักการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ กับการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง ให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเพื่อการดำเนินชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ให้เคียงเดิมให้เต็มศักยภาพเท่าที่จะเป็นไปได้

           หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี 2562 โดยมีวัตถุประวงค์หลักในการฟื้นฟูสภาพ (ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม) ให้กับผู้ป่วยที่ผ่านพ้นวิกฤตและมีอาการคงที่แล้วแต่ยังมีความบกพร่องทางร่างกายบางส่วน ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดความพิการ ป้องกันภาวะติดบ้านติดเตียง ในระยะ “Golden period” (มิใช่การพักฟื้น หรือการพยาบาลดูแลระยะยาว) โดยเน้นให้ผู้ป่วยเกิดการดูแลตนเอง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ป่วยสามารถพึ่งพาตนเองและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันหอผู้ป่วยเปิดให้บริการ 15 เตียง ประกอบไปด้วย เตียงสามัญ 10 เตียง เตียงพิเศษ 5 เตียง1. ให้นัดหมายวัน/เวลา ในการพบแพทย์ก่อนมาโรงพยาบาล

2. พบแพทย์ในเวลาราชการที่งานบริการผู้ป่วยนอกเพื่อตรวจประเมินศักยภาพของผู้ป่วย/ผู้พิการ ว่ามีความพร้อมในการรักษา หากยังไม่พร้อม อาจให้โปรแกรมการฝึกที่บ้าน

หมายเหตุ :

– กรณีที่ผู้ป่วย/ผู้พิการ ที่เข้าพักนอนโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีญาติหรือผู้ดูแลอยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมง

           การดำรงชีวิตอิสระ (Independent living: IL) เป็นหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริมวิถีอิสระของผู้ป่วย โดยยึดแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย เพื่อให้คนพิการมีความรู้ความเข้าใจและยอมรับในสภาพความพิการของตนเองมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ คิดวางแผนการดำเนินชีวิตหรือเลือกทางเดินชีวิตด้วยตนเอง


           นอกเหนือจากการให้บริการผู้ป่วยแล้ว งานการพยาบาลฟื้นฟูสภาพยังมุ่งมั่นให้บริการด้านวิชาการ ด้านวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพยาบาลฟื้นฟูสภาพที่สมคุณค่าแก่คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยเริ่มจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง โดยดำเนินการจัดอบรมระยะสั้น 5 วัน ในปี พ.ศ.2562 เป็นครั้งแรก และต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างเครือข่ายบริการฟื้นฟูในภาคเหนือ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ช่วยในการดูแลผู้ป่วย คนพิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง