โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดำรงวิถีชีวิตอิสระของผู้ป่วยพิการ (Independent Living) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดอบรมการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
นำเสนองานวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews)

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนสถานการณ์จำลอง ภายใต้โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรให้ความรู้ เรื่องการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพกายแก่ผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุ เผยแพร่เอกสาร/สื่อ/แผ่นพับ/คู่มือ/ตำราด้านผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลฟื้นฟูสภาพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน เขตสุขภาพที่ 1

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา VJLH BIG CLEANING DAY

อ่านเพิ่มเติม  >

  
กรมการแพทย์ สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และภาคี เครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดำรงวิถีชีวิตอิสระของผู้ป่วยพิการ (Independent Living) ประจำเดือน กรกฏาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ออกหน่วยให้บริการเชิงรุก ครั้งที่ 4 เพื่อตรวจประเมินสุขภาพเท้าสำหรับนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี

อ่านเพิ่มเติม  >

  
เข้าร่วมโครงการวิจัย การประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ต้นทุน - ประสิทธิผล) สำหรับเท้าเทียมไดนามิกเอสเพส

อ่านเพิ่มเติม  >

  
งานกิจกรรมบำบัด ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อประเมินความสามารถทางด้านร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรเสวนาร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง