โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน “กิจกรรมฮอมฮัก สืบฮีต สานฮอย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองเฮา” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม  >

  
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 และรองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้ารับประกาศนียบัตรในโอกาสที่ได้ผ่านการตรวจประเมินการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 2 ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

อ่านเพิ่มเติม  >

  
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาในเรื่อง ฝุ่นพิษ PM 2.5 ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพได้ เข้าร่วมโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ในการเข้ารับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2566”

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดำรงวิถีชีวิตอิสระของผู้ป่วยพิการ (Independent Living) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านประชาสัมพันธ์ในการใช้งานเครื่องมือออกแบบกราฟิก : Canva แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
คณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพบรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการออกหน่วยเชิงรุกตรวจประเมินสุขภาพเท้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดตั้งมุม “เติมรัก...ปันสุข” CareD Corner เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ คลินิกกิจกรรมบำบัด

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ร่วมกับชุมชน เพื่อติดตามอาการหลังจำหน่ายและประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือปรับสภาพบ้าน และดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อม การพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบตามค่านิยมองค์กร 4 ด้าน ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ครบรอบ 6 ปี

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง