โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

  
วิทยากร การออกกำลังกาย และการป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
กิจกรรม Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทยจังหวัดลำปาง”

อ่านเพิ่มเติม  >

  
จัดบูธนิทรรศการในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ประเมินสมรรถภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อประเมินความสามารถทางด้านร่างกาย ด้านการสื่อความหมาย และสุขภาพจิต

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงงานของนักเรียน และจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนด้านกายภาพบำบัด และกายอุปกรณ์

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วันกายภาพบำบัดแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบตามค่านิยมองค์กร ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วันคล้ายวันเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง 24 มกราคม

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ออกหน่วยให้บริการเชิงรุก เพื่อตรวจประเมินสุขภาพเท้าสำหรับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ ”จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนางานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ประเมินสมรรถภาพด้านการกลืน และให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืนแก่ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดำรงวิถีชีวิตอิสระของผู้ป่วยพิการ (Independent Living) ประจำเดือน ธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรให้ความรู้ และตรวจประเมินปัญหาเบื้องต้นด้าน Office syndrome

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี

อ่านเพิ่มเติม  >

  
กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130