โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

  
ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีพระเกียรติ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับดีมาก

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการออกหน่วยเชิงรุกตรวจสุขภาพเท้า

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ต้อนรับคณะดูงาน จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมประชุมและออกแบบกระบวนการกิจกรรมของโครงการศูนย์เรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม  >

  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรให้ความรู้การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย และคนพิการ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
มหกรรมคุณภาพ ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดํารงวิถีชีวิตอิสระของผู้ป่วยพิการ (Independent Living) ประจําเดือน กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรในโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตแก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม  >

  
กิจกรรมออกหน่วยเชิงรุกนำร่องให้บริการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฎิบัติ แก่ Care manager (ผู้สูงอายุ) ในโครงการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ NPCU วังพร้าว - นาแส่ง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฎิบัติ แก่อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
บริการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพคนพิการ

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130