โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับบริการ1. บัตรประชาชน


2. บัตรประจำตัวคนพิการ


3. บัตรนัดฟื้นฟูหรือนัดพบแพทย์

- กรณีมีหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ต้องนำมาแสดง
- กรณีมาขอรับบริการกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการต้องนำบัตรประจำตัวคนพิการตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130