โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับบริการ


กรณีผู้ป่วยใหม่1. บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวผู้พิการ

2. ประวัติการรักษา พร้อมผลตรวจแล็ปและเอ็กซเรย์ (ถ้ามี)

3. ยาเดิม (ถ้ามี)
- กรณีใช้สิทธิบัตรทอง (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า) หรือสิทธิประกันสังคม ให้แนบใบส่งตัวจากต้นสังกัด
- กรณีมาขอรับบริการกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการต้องนำบัตรประจำตัวคนพิการตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย

กรณีผู้ป่วยเก่า1. บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวผู้พิการ

2. บัตรนัดฟื้นฟู หรือนัดพบแพทย์


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง