โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

บทบาทการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีด้านกายภาพบำบัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มุ่งมั่นทำงานภายใต้พันธกิจขององค์กรที่ว่า “เป็นองค์กรแห่งผู้นำทางเทคโนโลยีด้านกายภาพบำบัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ” ซึ่งให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด มีเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยบรรลุเป้าหมายการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหว ตามสภาพของปัญหาในแต่ละกลุ่มโรคและตามระดับความพิการ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน ให้ตอบสนองต่อการเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับประเทศ ในด้านการบริการ วิชาการและการวิจัย


แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

          - ห้องไฟฟ้าบำบัด คือ การให้บริการรักษาโดยการใช้เครื่องมือไฟฟ้าบำบัดร่วมกับวิธีการดัดดึง และการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดอาการปวดและเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว แก่ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

          - ห้องพลบำบัด คือ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับการให้คำแนะนำเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยทางระบบประสาทและผู้สูงอายุ โดยมีผู้ป่วยหลัก 3 กลุ่มโรค ดังนี้ คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง และผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ให้บริการผู้ป่วยในหลายกลุ่มโรคทั้งโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคความเสื่อมของผู้สูงอายุ อาทิเช่น โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ รวมไปถึงกลุ่มโรคการบาดเจ็บจากการทำงาน (Office Syndrome) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เลเซอร์ ,เครื่องดึงหลัง-ดึงคอ ,เครื่องอัลตร้าซาวด์ ,เครื่องช็อตเวฟ เป็นต้น


งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาล เวชชารักษ์ ลำปาง ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการเคลื่อนไหว และออกกำลังกาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคบาดเจ็บไขสันหลัง โรคบาดเจ็บที่สมอง ผู้ป่วยสูงอายุ กลุ่มโรคพาร์กินสัน เป็นต้น


แผนงานในอนาคต

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางมีแผนในการขยายบริการ เช่น คลินิกธาราบำบัดคลินิกเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหว เพื่อขยายการบริการรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการ


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130