โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

งานกายภาพบำบัด

Physical Therapy


งานกายภาพบำบัด

           โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มุ่งมั่นทำงานภายใต้พันธกิจขององค์กรที่ว่า “เป็นองค์กรแห่งผู้นำทางเทคโนโลยีด้านกายภาพบำบัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ” ซึ่งให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด มีเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยบรรลุเป้าหมายการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหว ตามสภาพของปัญหาในแต่ละกลุ่มโรคและตามระดับความพิการ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน ให้ตอบสนองต่อการเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับประเทศ ในด้านการบริการ วิชาการและการวิจัย


แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. ห้องไฟฟ้าบำบัด คือ การให้บริการรักษาโดยการใช้เครื่องมือไฟฟ้าบำบัดร่วมกับวิธีการดัดดึง และการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดอาการปวดและเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว แก่ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

          - ให้บริการผู้ป่วยในหลายกลุ่มโรคทั้งโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคความเสื่อมของผู้สูงอายุ รวมไปถึงกลุ่มโรคการบาดเจ็บจากการทำงาน (Office Syndrome) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เลเซอร์ (High power laser) ,เครื่องดึงหลัง-ดึงคอ ,เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound diathermy) ,เครื่องช็อตเวฟ (Shortwave diathermy) ,เครื่องช็อกเวฟ (Shockwave)

2. ห้องพลบำบัด คือ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับการให้คำแนะนำเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยทางระบบประสาทและผู้สูงอายุ โดยมีผู้ป่วยหลัก 3 กลุ่มโรค ดังนี้ คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง และผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง

          - ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยสูงอายุ กลุ่มโรคพาร์กินสัน

3. ห้องเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหว

          - ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการเคลื่อนไหวโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่เดิน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการงานกายภาพบำบัด

1. ผู้ป่วยนอก

          1.1 พบแพทย์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก และแพทย์สั่งการบำบัดฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด

          1.2 นำเอกสารใบสั่งการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดมาติดต่อ ที่อาคารกายภาพบำบัด ชั้น 1

          1.3 ลงทะเบียนและนัดหมายวัน – เวลารับบริการกับเจ้าหน้าที่

          1.4 รับบัตรนัดกายภาพบำบัด

          1.5 ผู้ป่วยเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด ตามวัน – เวลานัด

2. ผู้ป่วยใน

          2.1 แพทย์เจ้าของไข้ตรวจประเมิน และสั่งการบำบัดฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด

          2.2 พยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยประสานงานกายภาพบำบัด เพื่อนัดหมายวัน – เวลารับบริการ

          2.3 ผู้ป่วยเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด ตามวัน – เวลานัด


ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการงานกายภาพบำบัด

1. ควรมาก่อนเวลานัด 15 – 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการบริการ

2. ผู้ดูแลควรอยู่กับผู้ป่วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ ทั้งนี้เพื่อเข้ารับโปรแกรมการฝึกต่อที่บ้าน และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

3. ผู้ดูแลควรเตรียมอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นของผู้ป่วยมาด้วยทุกครั้ง เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น

4. หากผู้ป่วยมีอาการไอ เป็นไข้ น้ำมูก เจ็บคอ หรืออาการผิดปกติอื่น ๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้ง

5. หากไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลานัด กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนทุกครั้ง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง