โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

บทบาทการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีด้านกิจกรรมบำบัด


เป็นวิชาชีพหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ ทุกกลุ่มอายุ ทั้งวัยเด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ ญาติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพโดยนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีบำบัด


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง ให้บริการผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่สมอง บาดเจ็บที่ไขสันหลัง ผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะ ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูกและข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับรู้และความรู้ความเข้าใจ และผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการล่าช้า มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น ตลอดจนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพและใกล้เคียงปกติมากที่สุด สามารถกลับไปดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้ โดยนักกิจกรรมบำบัดมุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง          - ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวรยางค์ส่วนบน ด้านการกลืน ด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการตรวจประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยนักกิจกรรมบำบัด ร่วมกับการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพและใกล้เคียงปกติมากที่สุด รวมทั้งให้บริการอุปกรณ์เสริม/ดัดแปลงและอุปกรณ์ดามแขนและมือ เพื่อส่งเสริมการทำงานของแขนและมือ ช่วยลดหรือแก้ไขความผิดปกติตลอดจนช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น


          - ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กโดยมุ่งเน้นการบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด และการกระตุ้นพัฒนาการผ่านการบูรณาการประสาทความรู้สึกในรูปแบบกิจกรรมการเล่นที่มีเป้าหมาย ซึ่งเป็นสื่อพื้นฐานที่สำคัญทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก


ปัจจุบันงานบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เป็นการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน โดยส่วนของงานกิจกรรมบำบัดได้พัฒนาคุณภาพวิชาการควบคู่กับงานบริการอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการพัฒนาด้านวิชาการ เช่น

          - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กพิการในเครือข่ายพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้รับการตรวจประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จากทีมสหวิชาชีพ และผู้ดูแล และครูในสถานศึกษา ได้รับแนวทางในการดูแลและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแก่เด็กในด้านการเรียนรู้ พัฒนาการของเด็ก จากการดำเนินงานจะเห็นได้ว่า เด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียนใน 6 อำเภอ (นำร่อง) ได้แก่ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอแม่ทะ และอำเภอสบปราบ ได้รับการตรวจประเมินโดยแพทย์และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จากนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์และ นักแก้ไขการพูด ร้อยละ 100 อีกทั้งผู้ดูแล และครูในสถานศึกษา มีความรู้และสามารถส่งเสริมทักษะให้กับเด็กพิการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกับความพิการของเด็ก รวมทั้งเด็กที่ได้รับการส่งเสริมทักษะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข


          - โครงการเพื่อพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ในคนพิการและผู้สูงอายุ มีการจัดทำโครงการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือทุพพลภาพ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ โดยจะมีการนำร่องใน 5 อำเภอในจังหวัดลำปาง และครอบคลุมต่อเนื่องถึงเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130