โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

บทบาทการเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์เวชศาสตรฟื้นฟู


           โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มุ่งเน้นให้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วย ใน 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในด้านการฟื้นฟูสภาพ


           กลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง(stroke) ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง(spinal cord injury) ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ(Traumatic brain injury) ผู้ป่วยที่มีแขน ขา ขาดจากสาเหตุต่าง ๆ(Amputee) ภาวะปวดเรื้อรังจากโรคทางกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ รวมทั้งผู้ป่วยเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) เด็กกลุ่มที่มีปัญหาด้านระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular problems) เช่น Muscular dystrophy (MD), Spinal muscular atrophy (SMA) เด็กกลุ่มที่มี Chromosome abnormality เช่น Down’s syndrome เด็กกลุ่มที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม (Behavioral problems) เช่น Autistic Spectrum disorder, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) และเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้าอื่นๆ


           เปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 และขยายการบริการประเภทผู้ป่วยใน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพประจำโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และได้รับความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชาจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลเกาะคา


           ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จะได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกายอย่างละเอียด ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม และกำหนดเป้าหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและผู้ดูแล           การให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กายอุปกรณ์ อรรถบำบัดขึ้นอยู่กับภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉลี่ย 1-3 วันต่อสัปดาห์ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยใน จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามข้อบ่งชี้ อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการฟื้นฟู โดยในระยะเวลาของการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในนั้น ผู้ป่วยจะได้รับบริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด นันทนาการบำบัด และกายอุปกรณ์ โดยมีทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพเป็นผู้ดูแล และมีการประชุมทีม(Team meeting) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และปรับเปลี่ยนแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อ ให้เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วย นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจจะได้รับการขออนุญาตไปเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสภาพแวดล้อม และให้คำแนะนำในการปรับสภาพบ้าน เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละรายอีกด้วย           แผนพัฒนางานในอนาคต ได้แก่ โครงการนำร่องประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 3 กลุ่มหลัก คือ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal cord injury) และ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ (Traumatic brain injury) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย ลดปัญหาการเดินทางไม่สะดวกในพื้นที่ห่างไกล และทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาวโดยชุมชนอีกด้วย หากแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่โรงพยาบาลชุมชนพิจารณาว่าผู้ป่วยรายใดมีปัญหาที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เป็นพิเศษ เช่น การพูด การกลืน พัฒนาการช้า สามารถประสานส่งผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางได้ และอาจขยายความร่วมมือไปสู่กลุ่มโรคอื่น ๆ และจังหวัดอื่น ๆ ของภาคเหนือในอนาคตต่อไป


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130