โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

แพทย์เวชศาสตรฟื้นฟู


           เป็นแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยใช้หลักการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ป่วยตามพยาธิสภาพ ชลอความเสื่อมถอย ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความพิการ และส่งเสริมให้คนพิการกลับเข้าสู่สังคมอย่างสมศักดิ์ศรี


           - ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวด เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ อาการปวดปลายประสาท

           - ผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองบาดเจ็บ โรคไขสันหลังบาดเจ็บ เด็กสมองพิการ รวมถึงโรคร่วมทางระบบประสาท เช่น ภาวะกลืนลำบาก ภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร ภาวะความรู้คิดบกพร่อง ภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาท เป็นต้น

           - ผู้พิการแขนขาขาด

           - ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว/เสี่ยงล้ม

           - ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

           - ออกเอกสารรับรองความพิการด้านการเคลื่อนไหว

           - การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย เพื่อตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง