โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

สวัสดิการ


สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีหนังสือส่งตัว

ชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกิน

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้พิการ (ท74) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทหารผ่านศึก (ท75)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ยกเว้นค่าบริการที่อยู่นอกสิทธิและคลีนิคนอกเวลาราชการ) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิประกันสังคม

ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
กรณีรับบริการกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ นำใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ ไปยื่นเรื่องเบิกเงินคืนตามสิทธิ จากประกันสังคมเขตพื้นที่ที่มีสิทธิ

สิทธิประกันสังคม มีหนังสือส่งตัว

ชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกิน

สิทธิประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ

ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สามารถยื่นเรื่องเบิกเงินคืนได้ตามสิทธิ จากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีหน่วยงานเบิกกับกรมบัญชีกลาง ขอรับบริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องเบิกผ่านระบบจ่ายตรงเท่านั้น

สิทธิเบิกต้นสังกัด กรมบัญชีกลาง/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประชาชน ยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วม

สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่มีหรือไม่สามารถมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฏหมาย ก็สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงได้ โดย
1. กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กที่ปรากฏอยู่ในสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน(ของเด็ก) ยื่นร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลที่พาเด็กไปโรงพยาบาล
2. กรณีคู่สมรส หรือบิดามารดาของผู้มีสิทธิไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือทะเบียนบ้านได้ แต่ถ้าไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติ ที่มีเลข 12 หลัก ขึ้นต้นด้วยตัว B โดยขอรับเอกสารได้จากนายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ
3. กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่สามารถมาแสดงตนได้ ให้ผู้ดูแลนำบัตรของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ
4. กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ที่เข้ารับการรักษาเสร็จแล้ว แต่ไม่สะดวกในการทำธุรกรรมด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ
ทั้งนี้ หากบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิไม่สะดวกพกเอกสารดังกล่าว ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กับนายทะเบียนที่หน่วยงานของตนได้

หมายเหตุ**
: กรณีมีบัตรประจำตัวคนพิการ ต้องใช้สิทธิการรักษาที่ติดตัว
: ค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกิน หมายถึง ค่ารักษาที่เบิกไม่ได้ตามสิทธิ เช่น ยานอกบัญชี เป็นต้น

แนวทางการขอรับอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการของผู้มีบัตรคนพิการตามสิทธิการรักษา


สิทธิบัตรทองผู้พิการ (ท.74)

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและอุปกรณ์เครื่องช่วยตามความพิการ ของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ ผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง) และมีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้ว จะต้องเปลี่ยนเป็นสิทธิบัตรทองผู้พิการ จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ โดยสามารถยื่นบัตรประจำตัวผู้พิการ เพื่อเปลี่ยนสิทธิ ได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ ทั้งนี้ปฏิบัติตามระเบียบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิประกันสังคม

ผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม ที่ขอรับกายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ตามประกาศ พรบ.ประกันสังคม แล้วนำใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์ ยื่นสำนักงานประกันสังคมเพื่อเบิกเงินคืน

สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด

ผู้ที่ใช้สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด ที่ขอรับกายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ในส่วนที่เบิกได้ตามสิทธิการรักษา และเบิกเงินคืนตามระบบของหน่วยงาน ผู้ที่ใช้สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง และข้าราชการพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ในการขอรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะต้องเบิกผ่านระบบโครงการจ่ายตรงเท่านั้น

*หมายเหตุ กรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินของทุกสิทธิการรักษาต้องชำระเงินเอง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง