โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล

(DMS Telemedicine)


          ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล คือ การนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบ VDO conference ที่คู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่ายโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ทั้งยังได้รับบริการเหมือนกับการมารับบริการด้วยตัวเองที่โรงพยาบาล


ขั้นตอนการเข้ารับบริการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

1. ผู้ป่วยนอก

          1.1 นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้าตามช่องทาง line official, โทรศัพท์ และที่งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

          1.2 ผู้ป่วยเข้ารับบริการพบแพทย์ ที่งานบริการผู้ป่วยนอก ตามวัน – เวลานัดหมาย

          1.3 ผู้ป่วยเข้ารับบริการบำบัดฟื้นฟู ตามวัน – เวลานัดหมาย

          1.4 สำหรับผู้ป่วยที่อาการคงที่ และจำเป็นต้องได้รับยาต่อเนื่อง แพทย์จะนัดติดตามอาการทาง Telemedicine (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)

          1.5 รับบัตรนัดติดตามอาการผ่านทางโทรศัพท์และส่งยาทางไปรษณีย์


2. ผู้ป่วยใน

          2.1 แพทย์เจ้าของไข้ตรวจประเมินผู้ป่วยก่อนการจำหน่าย

          2.2 สำหรับผู้ป่วยที่อาการคงที่ และจำเป็นต้องได้รับยาต่อเนื่อง แพทย์จะนัดติดตามอาการทาง Telemedicine (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)

          2.3 พยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยประสานงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเพื่อนัดหมายวัน – เวลารับบริการ

          2.4 รับบัตรนัดติดตามอาการผ่านทางโทรศัพท์และส่งยาทางไปรษณีย์


ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ DMS telemedicine

1. ผู้ป่วยดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่น DMS telemedicine ก่อนการนัดหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าใช้งานระบบ DMS telemedicine

2. ผู้ป่วยกรอกข้อมูลส่วนตัวไปยังระบบ DMS telemedicine

3. ผู้ป่วยรับบัตรนัดติดตามอาการผ่านทางโทรศัพท์และส่งยาทางไปรษณีย์

4. ในหน้าการทำงานหลักจะประกอบไปด้วยปุ่มการทำงานทั้งหมด 5 ปุ่ม ได้แก่

          - ตารางนัด Tele – Consult

          - ขอรับนัดยา / Tele – Consult

          - ประวัติ Tele Consult / แจ้งชำระเงิน

          - ติดตามการรับยาทางไปรษณีย์

          - QR SCAN รับยา *ตัด Home Isolation

5. เมื่อมีการ Call เข้ามาจะมีการแจ้งเตือน และแสดงหน้าจอการสื่อสาร สามารถกดรับสาย หรือ ปฎิเสธ เมื่อยังไม่พร้อม เมื่อกดรับสายจะแสดงหน้าจอ VDO Call เพื่อสื่อสารกันระหว่างแพทย์ และผู้ป่วย

6. หากไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลานัด กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนทุกครั้ง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง