โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

เครื่องวิเคราะห์แรงกดของฝ่าเท้าแบบยืนกับที่และแบบสวมใส่
(P – Walk)กลุ่มผู้รับบริการบริการและการรักษา

งานกายอุปกรณ์ อาคารกายอุปกรณ์

เป็นอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์การลงน้ำหนักของเท้า เพื่อทำการวินิจฉัย วางแผน และผลิตอุปกรณ์


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง