โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ลู่วิ่งสำหรับวิเคราะห์การเดินและวัดแรงกดเท้า (Rehab Walk)กลุ่มผู้รับบริการ

ผู้ป่วยระบบประสาทที่สามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเดิน แต่มีปัญหาการเดินผิดปกติ ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ต้องการวิเคราะห์การเดิน เช่น

บริการและการรักษา

งานกายภาพบำบัด อาคารกายภาพบำบัด

เป็นเครื่องวิเคราะห์การเดินเพื่อทำการวินิจฉัย การวางแผนแก้ไข และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการเดินที่ผิดปกติ เพื่อทำการวัดและเก็บข้อมูล ในขณะที่เดิน สามารถเปรียบเทียบการวัดผลก่อนหลังการรักษาได้


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง