โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

การดำรงวิถีชีวิตอิสระของผู้ป่วยพิการ (Independent Living) ประจำเดือน ตุลาคม 2566

งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยพิการ ณ หอผู้ป่วยใน เพื่อเพิ่มทักษะด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยพิการ ให้ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตที่บ้าน จึงจัดให้มีการฝึกทำกิจกรรมที่ผู้ป่วยเป็นผู้เสนอแนะโดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ การเว้นระยะห่างทางสังคมและใส่หน้ากาก ล้างมือ กิจกรรมเด่นประจำเดือน 3 อันดับแรก คือกิจกรรมดังนี้ 1. กระเป๋าผ้า 2. การบูรฟักทอง 3. ต่อจิ๊กซอว์ กิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะการนำไปใช้ เพิ่มความมั่นใจ และกระตุ้นการเห็นคุณค่าในตนเองได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ป่วยและผู้ดูแลต่อการให้บริการงานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต เท่ากับ 94.20 %


1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2023-11-06 21:34:14

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง