โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

คลินิกสูงอายุบริการใหม่ โปรแกรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุ ได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2567 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ให้มีการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” จัดให้บริการรูปแบบใหม่เพิ่มเติมจากบริการเดิมเป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยกิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมการบริหารสมองและนันทนาการป้องกันสมองเสื่อม กิจกรรมดูแลการได้ยิน กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม สุขศึกษา และการดูแสสุขภาพป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม ทั้งนี้เริ่มเปิดให้บริการโปรแกรมใหม่ครั้งแรกในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และเปิดให้บริการทุกวันอังคาร โดยมีแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายแพทย์ธนภูมิ ลัดดาชยาพร ประธานคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการพัฒนาโปรแกรมใหม่คลินิกสูงอายุ ณ คลินิกสูงอายุ อาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566


1 2 3 4 5 6 7 8

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2023-11-07 14:57:34

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง