โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ร่วมกับชุมชน เพื่อติดตามอาการหลังจำหน่ายและประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือปรับสภาพบ้าน และดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยงานเยี่ยมบ้าน ภารกิจด้านการพยาบาล และทีมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลวิชาชีพฟื้นฟูสภาพ และทีมสหวิชาชีพประจำโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ให้บริการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ร่วมกับชุมชนโดยมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ถอด หัวหน้าชุมชน ตลอดจนอาสาสมัครหมู่บ้าน เพื่อติดตามอาการหลังจำหน่ายและประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือปรับสภาพบ้าน และดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย ณ หมู่ 6 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567


1 2 3 4 5 6 7

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-02-05 16:38:04

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง