โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7


DMS

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด แก้ไขการพูด กายอุปกรณ์ ศูนย์สาธิตอุปกรณ์ DMSตารางเวลาคลินิก


ขั้นตอนการรับบริการ


สิทธิการรักษา


เอกสารสำหรับเข้ารับบริการ


Smart OPD

Modernized IPD
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 


ศูนย์ส่งต่อ


DMS PHR ระบบระเบียนสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

Download on Google Play

Download on App Store


ประกาศการรับทรัพย์สินบริจาคการนัดแพทย์ล่วงหน้าแจ้งเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ศูนย์ราชการสะดวก แบบสำรวจความพึงพอใจ
กพร. แบบสำรวจความพึงพอใจ
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง