โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6


DMS

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด แก้ไขการพูด กายอุปกรณ์ ศูนย์สาธิตอุปกรณ์ DMSตารางเวลาคลินิก


ขั้นตอนการรับบริการ


สิทธิการรักษา


เอกสารสำหรับเข้ารับบริการ


Smart OPD

Modernized IPD
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 


การรับรองการพัฒนาคุณภาพขั้นที่ 2
ของโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


DMS PHR ระบบระเบียนสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

Download on Google Play

Download on App Store


ประกาศการรับทรัพย์สินบริจาคการนัดแพทย์ล่วงหน้าแจ้งเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ศูนย์ราชการสะดวก แบบสำรวจความพึงพอใจ
กพร. แบบสำรวจความพึงพอใจ
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง