โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

บริการทางการแพทย์
ศูนย์และคลินิก
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • งานพยาบาล
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • คลินิกกิจกรรมบำบัด
 • คลินิกแก้ไขการพูด
 • คลินิกกายอุปกรณ์

 • ติดต่อมาก่อน! ยังไม่ต้องเดินทาง

  ทางไลน์ (Line ID) : @vjlh

  ทางโทรศัพท์ : 054-019-662
  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
  (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  ทางอีเมล (E-mail) : vejjarak.vjlh@gmail.com


  เอกสารที่ต้องเตรียม

  1.บัตรประชาชน
  2.ใบส่งตัว ใบรับรองสิทธิ์
  3.ประวัติการรักษา พร้อมผลการตรวจแล็ปและเอกซเรย์
  4.ยาและวิธีการใช้ยา

  ตารางเวลาคลินิก

  ขั้นตอนการรับบริการ

  สิทธิการรักษา

  เอกสารสำหรับเข้ารับบริการ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รางวัลเวชชารักษ์

  รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

  โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และนางสาวปานสุคนธ์ แดงงาม ได้รับยกย่องเป็น “อาจารย์พี่เลี้ยงนักบริบาลผู้สูงอายุดีเด่น” หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีนางสาวอภันตรี บัวเหลือง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนผู้บริบาลผู้สูงอายุ เปิดสนามออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (Senior playground) และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรเครื่อข่ายทางด้านวิชาการ และงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ สู่วิสาหกิจชุมชน ด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2565

  อ่านเพิ่มเติม  >

  ดูรางวัลเวชชารักษ์ทั้งหมด
  โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130